Wniosek o nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Od dnia 16 marca 2022 roku osoby określane zbiorczo jako uchodźcy z Ukrainy mają możliwość uzyskania numeru PESEL, dzięki któremu będą mogli podejmować zatrudnienie, uzyskiwać dostęp do niektórych usług czy korzystać z pomocy socjalnej państwa i samorządów.

W załączeniu wniosek, do którego należy załączyć zdjęcie. Fotografia powinna spełniać wymogi o jakich mowa w ustawi o dowodach osobistych. Najważniejsze cechy fotografii to:

– rozmiar 35×45 mm,

– kolorowa na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość

– odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy

– wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

– osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice (fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać tych wymogów),

– Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy,

– Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Wnioskodawca powinien poza tym posiadać dokument podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie, i wprowadza dane do rejestru PESEL. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.

Wniosek składa się osobiście, a podczas jego składania pobierane są odciski palców (nie dotyczy osób do 12 roku życia, a także przypadków gdy pobranie odcisków jest niemożliwe).

W Zielonej Góry wnioski składa się w Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Długiej 13.

Wniosek można pobrać ze strony file:///C:/Users/Dell/Downloads/wniosek_o_PESEL_dla_UKR_zm_v01.pdf

(переклад Google)

Додаток можна завантажити з сайту file:///C:/Users/Dell/Downloads/wniosek_o_PESEL_dla_UKR_zm_v01.pdf
 

З 16 березня 2022 року люди, які разом іменуються біженцями з України, мають можливість отримати номер PESEL, завдяки якому вони зможуть влаштуватися на роботу, отримати доступ до певних послуг або скористатися соціальною допомогою від держави та органів місцевого самоврядування. .

Додається заявка, до якої потрібно прикріпити фото. Фотографія повинна відповідати вимогам, зазначеним в акті про посвідчення особи. Найважливішими характеристиками фотографії є:

– розмір 35 × 45 мм,

– у кольорі на рівномірному яскравому фоні, з рівномірним освітленням, з хорошою різкістю

– відтворення природного кольору шкіри, включаючи зображення від верхньої частини голови до верхньої частини плечей, таким чином, щоб обличчя охоплювало 70-80% фотографії, показуючи людину у фронтальному положенні, зберігаючи вертикальну симетрію , і чітко відображають зображення обличчя

– зроблено не раніше ніж за 6 місяців до дати подання заяви,

– людина на фотографії дивиться прямо перед собою і має природний вираз обличчя, закритий рот, обличчя не вкрите волоссям, видно брови, очі та зіниці (фото людини до 5 років може не відповідати цим вимогам),

– Людина на фото зображена без головного убору. Особа, яка носить капелюх, відповідно до правил своєї релігії, може прикріпити фотографію, на якій вона одягнена в головний убір,

– Людина на фотографії зображена без темних лінз. Особа з вадами зору може прикріпити фотографію, на якій зображено, що вона носить окуляри з темними лінзами за умови подання особою листка непрацездатності особи віком до 16 років або довідки про ступінь інвалідності особи, яка є 16 років або старше, через вроджений або набутий дефект ока.

Заявник також повинен мати при собі проїзний документ, картку поляка або інший документ із фотографією, що дозволяє посвідчити особу, а для осіб віком до 18 років також документ, що підтверджує народження, і внести дані до реєстру PESEL. Підтвердження особи може відбуватися на підставі визнаного недійсним документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу.

Заява подається особисто, а відбитки пальців беруться під час її подання (не стосується осіб віком до 12 років, а також у випадках, коли зняття відбитків пальців неможливе).

У Зеленій Гурі заявки подаються до Центру підтримки сім’ї за адресою: вул. Длуга 13.