NARUSZENIE WIĘZI RODZINNEJ Z DZIECKIEM JAKO NARUSZENIE DOBRA OSOBISTEGO RODZICA

Niewiele osób świadoma jest statusu prawnego tzw. więzi rodzinnej łączącej rodzica ze swoim dzieckiem. W szczególności wątpliwe jest jak traktować taką więź emocjonalną, jak ją chronić i jakie kroki prawne podjąć w przypadku kiedy ktoś utrudnia nam utrzymywanie kontaktu z naszym dzieckiem lub doprowadza do sytuacji, w której dziecko odwraca się od nas bez naszej winy tj. dochodzi do całkowitego zerwania więzi rodzinnej.

            Łatwo się domyślić, że problemy związane z naruszaniem więzi rodzinnej pomiędzy rodzicem i dzieckiem najczęściej występują na linii dwóch byłych małżonków i ich wspólnego potomstwa. Najpowszechniejszym przykładem naruszania więzi łączącej jednego z byłych małżonków z dzieckiem jest niestosowanie się do orzeczeń sądowych w zakresie ustalonych kontaktów przez drugiego z byłych małżonków. Z takimi problemy borykają się również część z naszych Klientów. W sytuacji, w której jeden z byłych małżonków utrudnia drugiemu realizację kontaktów z dzieckiem i uniemożliwia wspólne spotkania, mamy do czynienia z pogarszaniem się więzi rodzinnej izolowanego rodzica, a tym samym z naruszeniem jego dobra osobistego. 

            O ile kwestie związane z ustaleniem sposobu i częstotliwości kontaktów byłego małżonka z dzieckiem leżą w gestii sądu rodzinnego, o tyle ochrony dobra osobistego w postaci więzi emocjonalnej łączącej taką osobę z dzieckiem należałoby dochodzić przed sądem cywilnym. Przykłady wartości, określone jako dobra osobiste zostały wymienione w najważniejszym polskim akcie prawnym regulującym stosunki cywilnoprawne czyli w Kodeksie cywilnym. Ustawodawca pochylając się nad tą kwestią wymienił takie wartości ludzkie jak zdrowie, wolność, wizerunek czy tajemnica korespondencji. Dzisiaj już wiemy, że do tego katalogu należy dodać również więź rodzinną łączącą rodzica z dzieckiem.

            Kiedy już dojdzie do naruszenia więzi emocjonalnej (rodzinnej) łączącej rodzica z dzieckiem poszkodowanemu przysługuje kilka sposobów usunięcia skutków takiego naruszenia, które są przewidziane we wspomnianej wcześniej ustawie i są nimi:

– żądanie przeprosin;

– żądanie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny;

– żądanie zapłaty zadośćuczynienia na rzecz osoby, której dobro zostało naruszone.

            Na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wymienionych powyżej sposobów, albowiem jeszcze do niedawna sądy nie miały w praktyce przyznawania zadośćuczynienia za naruszenia więzi rodzinnej łączącej rodzica z dzieckiem. W ostatnich latach ta tendencja uległa zmianie na skutek precedensowych wyroków sądów w Polsce.

            Nasza Kancelaria, bazując na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu sporów o naruszenie dóbr osobistych, podejmuje wszelkie sposoby skutecznej ochrony praw swoich klientów.