Obowiązek noszenia maseczki we wszystkich zakładach pracy

Doświadczenia jakie wynosimy z czasów pandemicznych dotyczą nie tylko kwestii związanych z ochroną zdrowia, ale także błyskawicznymi zmianami przepisów prawa w tym zakresie.  Tempo wprowadzania zmian, a przede wszystkim bardzo krótkie okresy vacatio legis (okres kiedy nowe przepisy jeszcze nie obowiązują, ale są już znane) wprowadzają chaos informacyjny.

Ostatnia (pochodząca z 26 listopada 2020 roku) istotna, aczkolwiek przemilczana zmiana, dotyczy obowiązku zakrywania ust i nosa w każdym zakładzie pracy o ile w miejscu jej świadczenia przebywa więcej niż jedna osoba. Dotychczas obowiązek noszenia maseczki dotyczył tylko tych miejsc, gdzie dochodziło do kontaktu z osobami trzecimi (np.  kasy, punkty informacji itp.). Od 28 listopada do 27 grudnia obowiązek taki istnieje w każdym miejscu, w którym przebywa więcej niż jedna osoba. Tekst zmiany poniżej:

§26 ust 1 pkt 2 lit c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

  Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa (…)      w miejscach ogólnodostępnych, w tym (…)
w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,